Rewitalizacja a Odnowa Wsi. Analiza porównawcza instrumentów Unii Europejskiej

Mirosław Biczkowski, Marta Biczkowska
2017 Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica  
Zarys treści Artykuł został poświęcony szerszemu omówieniu istoty dwóch instrumentów związanych z rozwojem wsi, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. odnowie oraz rewitalizacji wsi. Odnowa i rewitalizacja to dwa ważne instrumenty rozwoju wsi, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -odnowa wsi) oraz polityki spójności (poprzez Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw
more » ... jewództw -rewitalizacja). W artykule dokonano charakterystyki obu podejść wraz ze wskazaniem podobieństw i różnic, które się z nimi wiążą. Ponadto udzielono odpowiedzi na pytanie, na ile każdy z instrumentów wpływa na aktywizację mieszkańców oraz uwzględnia w procesie tworzenia poszczególnych dokumentów udział różnych grup społecznych, instytucji publicznych i prywatnych itp. Obydwa podejścia -choć w założeniach podobne do siebie -nie dublują się ani nie wykluczają, ale uzupełniają się i są względem siebie komplementarne. Słowa kluczowe Rewitalizacja, odnowa wsi, fundusze unijne, obszary wiejskie, aktywizacja mieszkańców.
doi:10.18778/1508-1117.29.02 fatcat:xd4brkghwffjfgloriigr6bfvm