Lista recenzentów zostanie zamieszczona w ostatnim numerze danego roku REDAKCJA WYDAWNICZA El¿bieta Pietraszkiewicz PROJEKT OK£ADKI

Stanis³aw Pikulski, Jaime Navarro, Janina Ciechanowicz-Mclean, Gaetano Dammacco, Przemys³aw D¹browski, Jaros³aw Dobkowski, Burduli Irakli, Mariola Lemonnier, Dorota Lis-Staranowicz, Maria Logiacco, Piotr Majer, Agnieszka Malarewicz-Jakubów (+8 others)
unpublished
Wy d a wn i c t wo Un i we r s y t e t u Wa r mi ń s k o-Ma z u r s k i e g o w Ol s z t y n i e 2 7 Un i we r s y t e t Wa r mi ń s k o-Ma z u r s k i w Ol s z t y n i e Wy d z i a ł P r a wa i Ad mi n i s t r a c j i 2 Andrzej Sylwestrzak KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski, El¿bieta Zêbek (zastêpcy) RADA NAUKOWA
fatcat:57ahlmveuvhghfumim2fwfcqti