Pain intensity in patients with juvenile idiopathic arthritis with respect to the level of their activity and disease acceptance
Natężenie bólu u chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawówa poziom aktywności i akceptacji choroby

Grażyna Cepuch, Lucyna Tomaszek, Małgorzata Trybek-Bronowicz
2014 Rheumatology  
Słowa kluczowe: ból, akceptacja, aktywność, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. S t r e s z c z e n i e Cel pracy: Rozpoznanie choroby przewlekłej, jaką jest młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), wpływa negatywnie na aktywność młodego człowieka. Dodatkowo ból towarzyszący chorobie może też w znaczny sposób powodować trudności z jej zaakceptowaniem. Celem pracy była ocena stopnia natężenia bólu oraz stopnia aktywności i akceptacji choroby przez młodzież w wieku 14-18 lat z
more » ... eku 14-18 lat z MIZS. Materiał i metody: Grupę badawczą stanowiła młodzież obojga płci w wieku 14-18 lat z MIZS w okresie remisji. Badaniami objęto 50 osób. W badaniu zastosowano: skalę numeryczną (NRS 0-10), drabinę Cantila, skalę aktywności własnego autorstwa (pogrupowane pozycje kwestionariusza tworzą podskale: zmęczenia, aktywności fizycznej, aktywności społecznej, aktywności intelektualnej) oraz skalę akceptacji choroby (AIS). Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testów: Manna-Whitneya, Wilcoxona, χ 2 , Fishera, korelacji rang Spearmana. Do obliczeń przyjęto istotność statystyczną p < 0,05. Wyniki: Większość badanych osób nie odczuwa obecnie bólu lub odczuwa go w niewielkim stopniu. Młodzież wykazuje dużą aktywność w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Przeważająca część pacjentów akceptuje swoją chorobę. Chorzy odczuwający ból określany w skali NRS na 4-7 pkt gorzej adaptują się do życia z chorobą w porównaniu z pacjentami bez dolegliwości bólowych albo odczuwających ból o słabym nasileniu. Stwierdzono wysoką korelację pomiędzy akceptacją choroby w chwili badania określoną za pomocą drabiny Cantrila i skali AIS. Wnioski: 1. Ból odczuwany przez chorych na MIZS ma niewątpliwie negatywny wpływ na poziom ich aktywności oraz stopień akceptacji choroby. 2. Wydaje się kluczowe uznanie bólu jako znaczącego wykładnika akceptacji choroby.
doi:10.5114/reum.2014.46666 fatcat:wd6zoldwszg3pk4cfb5dgmmd6u