Konstytucyjna i konwencyjna proweniencja prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy (prawa do sądu)

Piotr Sowiński, Uniwersytet Rzeszowski
2021 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Słowa kluczowe: konstytucja, prawo do sądu, sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy, wymiar sprawiedliwości, sądy powszechne, prawa i wolności osobiste, niezależność, bezstronność, niezawisłość. Streszczenie Tekst poświęcony jest problematyce tzw. prawa do sądu, którą polski ustawodawca uznaje za jedno z ważniejszych praw i wolności obywatelskich. Wskazano na konstytucyjny i konwencyjny rodowód tego prawa. W tekście zauważa się, że może być ono realizowane wyłącznie w państwie uznającym trójpodział
more » ... dzy oraz w realiach, w których sądownictwo powszechne oparte jest na czterech zasadniczych fundamentach, tj. właściwości do rozpoznania sprawy danego rodzaju, niezależności, bezstronności i niezawisłości.
doi:10.15804/ppk.2021.03.12 fatcat:lpgo3gscprap5mc7e367q7fcba