ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA İLE İNCELENMESİ

Damla Ayduğ, Beyza Himmetoğlu, Esra Turhan
2017 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZET Bu araştırmanın amacı, okullarda öğretmenler arasında görülen sessizlik davranışlarına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öğretmenlerin sessiz kalma nedenleri, sessizliğin sonuçları ile öğretmenlerin, okullarda sessizliğin önlenmesine yönelik önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın
more » ... çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenen 30 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin sessiz kalma nedenleri arasında; olumsuz sonuçlardan korkma, bir şeyleri değiştiremeyeceğini düşünme ve kişisel çıkar elde etme yer almaktadır. Sessizliğin sonuçları bağlamında demokratik yönetimin engellenmesi, olumsuz bir okul iklimi oluşması ve verimliliğin düşmesine vurgu yapılmıştır. Okullarda sessizliğin önlenmesine yönelik getirilen temel öneriler ise demokratik bir ortam oluşturulması, bilgilendirme yapılması ve öğretmenlerin görüşlerini açıkça ifade edebilecekleri ortamlar oluşturulması yönündedir. ABSTRACT The main aim of this study is to evaluate teachers' opinions on silence behaviors seen among teachers at schools. In line with this aim, reasons of silence, outcomes of silence and teachers' suggestions to prevent silence at schools were examined. The study was designed as a case study, one of the qualitative research methods. Data of the study was collected through standardized interview form with open-ended questions. The participants of the study consisted of 30 teachers who were selected with maximum variation sampling. The results of the study indicated that teachers prefer silence mostly because of the fear of getting negative feedback when they speak up, feeling ineffective on decisions and deriving personal benefits. Teachers emphasized on obstruction of democratic management, the emergence of negative school climate and decrease of productivity as the outcomes of teacher silence. The main suggestions to prevent silence at schools by teachers is creating a democratic school environment, informing teachers adequately and creating an open school environment which encourages teachers to participate in decision-making process.
doi:10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338812 fatcat:hrz2abwzlvhwtj5lmu4pvseph4