Effect of PTFE on a confined explosion of HMX-based thermobaric explosives
Vpliv PTFE na omejeno eksplozijo HMX termobaričnih eksplozivov

W. Xiao, J. Huang, Z. Han, X. Hong, B. Wang
2020 Materiali in Tehnologije  
The confined explosions of HMX-based thermobaric explosives containing PTFE in a 1.43 m 3 chamber were investigated to study the oxidising ability of PTFE. This work highlights that the time of converting Al to Al2O3 was extended to nearly 200 μs, based on the optical radiation of Al2O3. The results that were obtained with a high-speed camera concerning the afterburning reactions to PTFE showed that the duration of the fireball reduced by about 18 %. In addition, the total energy, the total
more » ... lse and the duration of the oscillation of the shock wave were increased because of PTFE. This work shows that PTFE was an effective oxidizer for an aluminized thermobaric explosive. Keywords: thermobaric explosive, afterburning reactions, confined explosions, PTFE V zaprtem prostoru oz. komori velikosti 1,43m 3 so avtorji raziskovali eksplozije termobari~nih HMX eksplozivov (angl.: High Melting Explosive), vsebujo~ih politetrafluoretilen (PTFE) in tako {tudirali njegovo oksidativno sposobnost. V tem prispevku so avtorji pokazali na osnovi opti~nega sevanja Al2O3, da se~as pretvorbe Al v Al2O3 pove~a na skoraj 200 μs. Rezultati, ki se nana{ajo na reakcije po v'igu PTFE in so jih zajemali z visokohitrostno kamero so pokazali, da se je~as trajanja ognjene krogle zmanj{al za okoli 18 %. Dodatno so ugotovili, da so se zaradi PTFE pove~ali celotna energija in celotni impulz ter trajanje nihanja udarnih valov. S tem izbranim primerom so avtorji pokazali, da je PTFE u~inkovit oksidant aluminiziranih termobari~nih eksplozivov. Klju~ne besede: termobari~ni eksploziv, reakcije po v'igu, zaprte eksplozije, PTFE
doi:10.17222/mit.2019.239 fatcat:k7w3om2c7ffihhkrn2xigqzthi