TEKTONIKA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIÊDZY BIELSKIEM-BIA£¥ A NOWYM TARGIEM Tectonics of the Polish Flysch Carpathians between Bielsko-Bia³a and Nowy Targ

Jan Golonka
2007 unpublished
Treœae: Przedmiotem pracy s¹ Karpaty zewnêtrzne pomiêdzy Bielskiem-Bia³¹ a Nowym Targiem. Zbudo-wane s¹ one z silnie, p³aszczowinowo sfa³dowanych osadów fliszowych wieku jury górnej – neogenu. Wœród p³aszczowin Karpat zewnêtrznych wyró¿nia siê (id¹c od po³udnia): jednostkê (p³aszczowinê) ma-gursk¹, grupê p³aszczowin przedmagurskich, p³aszczowiny œl¹sk¹, podœl¹sk¹ i skolsk¹ (grupa œrednia). Jednostka magurska od po³udnia, wzd³u¿ linii Stare Bystre – Szaflary, graniczy z pieniñskim pasem
more » ... skim pasem ska³-kowym. Jest nasuniêta na jednostki grupy œredniej – wielkoœae nasuniêcia wynosi co najmniej 20 km. Strefa przedmagurska ci¹gnie siê w¹skim pasem z rejonu Milówki w kierunku na po³udniowe zbocze Beskidu Ma³ego, gdzie zanika. P³aszczowina œl¹ska podzielona jest wzd³u¿ uskoku Skawy na dwa odcin-ki. Zachodni charakteryzuje siê potê¿nym rozwojem kredowych piaskowców godulskich, we wschodnim ods³aniaj¹ siê na znaczniejszym obszarze warstwy kroœnieñskie. P³aszczowina podœl¹ska wystêpuje w po-staci porozrywanych strzêpów i p³atów pojawiaj¹cych siê u brzegu p³aszczowiny œl¹skiej, jak równie¿ w oknach tektonicznych w obrêbie jednostki œl¹skiej. Jednostka skolska wystêpuje na pó³noc od Wadowic i Andrychowa, gdzie tworzy element ³uskowo nasuniêty na miocen zapadliska przedkarpackiego. Abstract: The Polish Outer
fatcat:67rgofowqzhpfgkznq5zotawn4