Schreiben des Herrn ProfessorsGerling an den Herausgeber. (Beschluss.)

Gerling
1845 Astronomical Notes - Astronomische Nachrichten  
373 Schreiben des Herrn Professors GerZdng a n den Heransgeber. (Beschlufs.) Marburg 1844. Dechr. 30. a = 2h29f 55"% 5 2 40 34,OO 5 2 58 10,5t 5 3 15 4,37 3 3 38 i1,30 5
doi:10.1002/asna.18450222407 fatcat:sntbz46ucrejjhgut2s6ezfdgm