Development of hyperbaric medicine

Milorad Rabrenovic, Violeta Rabrenovic, Uros Zoranovic
2006 Vojnosanitetski Pregled  
Vojnomedicinska akademija, *Centar hitne pomoći, † Klinika za nefrologiju, ‡ Klinika za vaskularnu hirurgiju, Beograd Ključne reči: hiperbarična oksigenacija; lečenje, ishod; istorija medicine; dekompresiona bolest. Key words: hyperbaric oxygenation; treatment outcome; history of medicine; decompression sickness. Uvod Hiperbarična medicina se bavi terapijskom primenom 100% kiseonika pod pritiskom većim od jedne atmosfere u specijalnim komorama. Izdvojivši se iz podvodne medicine ona je
more » ... a osnovnu ulogu u zbrinjavanju ronilaca i danas ima značajno mesto u skoro svakoj grani medicine. Pojam "hiperbarično" podrazumeva "dešavanja pod višim pritiskom u odnosu na normalan atmosferski pritisak" 1 . Na prvom svetskom kongresu u Amsterdamu dr J. H. Jakobson iz "Mount Sinai Hospital" svoje izlaganje započeo je sledećim rečima: "Primena kiseonika pod pritiskom višim od atmosferskog pritiska predstavlja napredak koji se po značaju može porediti sa uvođenjem transfuzije krvi i antibiotika u terapiju" 2 . Počeci primene hiperbarične oksigenacije
doi:10.2298/vsp0607667r pmid:16875428 fatcat:qfmed77tkvauxdxxsmw6v7rtwq