The diagnostic value of Neutrophil Lymphocyte ratio in acute appendicitis

Yusuf Sevim, Ozan Baris Namdaroglu, Muhammet Yener Akpinar, Ahmet Goktug Ertem
2014 Sakarya Medical Journal  
Amaç: Çalışmamızın amacı akut apandisitte nötrofil lenfosit oranının (NLR) tanısal dağerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Apendektomi uygulanan 310 hasta çalışmamıza dahil edildi.Hastaların yaşları, cinsiyetleri, preoperatif beyaz küre, nötrofil yüzdesi, lenfosit yüzdesi ve NLR'leri, çekilmiş olan ultrasonografi (USG) ve patoloji sonuçları retrospektif olarak elde edildi. İstatistik analizde student t test, ki-kare testi ve olasılık oranları kullanıldı. Bulgular: Çalışmamıza
more » ... i ameliyatı yapılan 310 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil olan hastaların 176'sı (%56,8) erkek idi ve erkek kadın oranı 1,3: 1 olarak tespit edildi. Hastaların ortalama yaşı 24,5±12,2 yıl olarak bulundu. Patoloji sonuçları incelendiğinde 54 hastanın inflamasyon bulgusu olmayan appendiks vermiformis, 14 hastanın (%5,5) perfore, 5 hastanın(%2,0) gangranöz akut appendisit, 1'er hastanın karsinoid ve müsinöz kistadenom olarak rapor edildiğini görüldü. Akut appendisit çıkan hastalarda NLR ortalama değeri 7,0±5,6 idi. NLR'nin yüksek olması patolojik olarak akut appendisit arasında istatistiksel anlamlı ilişki olduğu görüldü (p Sonuç: Akut appendisit tanısında iltihabi belirteç olan NLR kullanılabilir bir parametredir. Akut appendisit tanısında beyaz küreden daha yüksek oranlarda yüksek tespit edilse de çok merkezli geniş çalışmalarla NLR'nin tanı koyma gücü değerlendirilmelidir. . Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Nötrofil Lenfosit Oranı Objective: The aim of our study is to evaluate, and discuss the diagnostic value of neutrophil lymphocyte ratio (NLR) in acute appendicitis. Materials and Methods: Three hundred and ten patients underwent appendectomy included in our study. Patients ages, genders, preoperative white blood cell (WBC), neutrophil and lymphocyte percentages, and NLR, applied ultrasonography (US) findings, and pathological reports were retrieved retrospectively. Student t test, chi-square test, and odds ratios were used in statistical analysis. Results: Our study included appendectomy applied 310 patients, 176 patients (56,8%) were male, and male-female ratio of patients was determined as 1,3: 1. The mean age of patients was 24,5 ± 12,2 years. Pathological reports showed that 54 patients reported as appendix vermiformis with no sign of inflammation, and also 14 patients (5,5%) reported as perforated, 5 patients (2,0%) as acute gangrenous appendicitis, 1 patient as musinous cystadenoma, and 1 patie.nt as carsinoid tumor. Average value of NLR was 7,0±5,6 in patients with acute appendicitis. Elevated NLR values were found statistically associated with acute appendisitis diagnosed pathologically (p Conclusion: NLR is an inflammatory marker of acute appendicitis, and diagnostic strenght of NLR in the diagnosis of acute appendicitis must be evaluated by large, multi-centered studies. Abstract Makale / Article Sevim ve Ark. Akut Apandisitte Nötrofil Lenfosit Oranını Sakaryamj 2014;4(2):78-81
doi:10.5505/sakaryamj.2014.29863 fatcat:6eu3t3ziunagvd4kzbaw5ml56y