Cost-effective fabrication of graphene-like nanosheets from natural microcrystalline graphite minerals by liquid oxidation–reduction method

Wei Xie, Xukun Zhu, Shang Xu, Shihe Yi, Zhanhu Guo, Jiacai Kuang, Yingjun Deng
2017 RSC Advances  
Graphene-like nanosheets were fabricated using natural microcrystalline graphite minerals (NMGM) instead of flake graphite (FG) using a liquid oxidation–reduction method.
doi:10.1039/c7ra02171b fatcat:lb6g57sqgfa77fgc4ecl5j6hve