ADAPTÁCIA A ADAPTAČNÉ PROBLÉMY ŅIAKOV V PRVOM ROČNÍKU PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Homoľová Tatiana
unpublished
The paper is focused on the child´s entry into school, its beginnigs, adaptation and adaptation issues. It simultaneously terminological defines basic problems related to this problematics, how is school capability, which has strong share on successful entry of child into the new enviroment. First class of elementary school, which presents initial teaching into frame of primary education and is space for creation adaptation problems deriving of poor adaptation process. On examples the most
more » ... n problems of adaptation it presents methods for their prevention and elimination. Presents the results of questionnaire surveys conducted on elementary schools, which are oriented on the factors affecting the child's entry into school and its adaptation. Also to identified the most frequent adaptation problems at boarding of the pupils into the first class of elementary school. "Vńetko závisí od začiatku. Ako sa poloņia základy, tak ide potom vńetko" J.A. Komenský Úvod. Pre dieťa je prvý deň v základnej ńkole neopakovateľnou chvíľou v jeho ņivote. Je to chvíľa, kedy sa z neho stáva "ņiak", ktorý sa mnoho dozvie. Rodičovské obavy sa postupne strácajú, ak vidia, ņe ich dieťa rado navńtevuje základnú ńkolu a je spokojné. Pri jeho edukácii ho sprevádza jeho verný spoločník, ktorým je učiteľ. Rodičia a učiteľ nesú zodpovednosť za edukáciu ņiaka. Primeraný telesný, psychický, sociálno-emocionálny a kognitívny stupeň rozvoja otvára dieťaťu bránu do prvého ročníka základnej ńkoly a pomáha mu plniť poņiadavky v tejto začiatočnej etape edukačného procesu. Stav pripravenosti spolu s jeho vplyvmi sú miestom adaptácie ņiaka, pripravujú ho na adaptáciu na ńkolu, no zároveň sú priestorom jeho adaptačných problémov. Vstup do ńkoly je moņné rôznymi podmienkami, prístupmi, metódami uľahčiť a odstrániť prípadné problémy. Významnou podmienkou je spolupráca, ktorá zapája učiteľa, rodiča a dieťa, teda vńetkých participantov edukačného procesu a rôzne vplyvy pôsobiace na vzdelávanie dieťaťa. Ako na túto zmenu reagujú ņiaci prvého ročníka základnej ńkoly a ktoré adaptačné problémy majú, sú predmetom náńho skúmania.
fatcat:lsorzgkt25gp7chxojhb3iyaim