WYBRANE PROBLEMY PROJEKTOWE WYMIAROWANIA BUDOWLI PODZIEMNYCH 1. Wstęp

Jacek Ścigałło, Antoni Florkiewicz
unpublished
Projektowanie i wykonawstwo budowli podziemnych ma swoją specyfikę i najczęściej wiąże się z koniecznością rozwiązania szeregu złożonych i trudnych problemów inżynier-skich [5, 9, 10]. Obliczenia statyczne i wymiarowanie silnie związane są z przyjętym mode-lem podłoża gruntowego oraz opisującymi grunt parametrami geotechnicznymi. Dodajmy, że najczęściej podstawą obliczeń konstrukcyjnych są normowe wartości parametrów geo-technicznych, ustalone w oparciu o tzw. cechy wiodące określające genezę,
more » ... odzaj i stan fi-zyczny gruntu. Normowe określenie wartości parametrów geotechnicznych, a w szczegól-ności parametrów wytrzymałościowych, jest proste i polega na odczytaniu odpowiednich wartości z tablic, wykresów lub wzorów obliczeniowych podanych w normach geotechnicz-nych [7, 8]. Alternatywną metodą wobec normowej metody określania wartości parametrów geotechnicznych jest ich zbadanie w stosunkowo drogich i skomplikowanych testach polo-wych lub laboratoryjnych. Należy również zauważyć, że zachowanie się tych konstrukcji w kolejnych etapach ich realizacji, a później w okresie eksploatacji jest różne i zależy od wielu czynników, w tym od zmieniającego się schematu statycznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Dotyczy to zwłaszcza ścian zewnętrznych wykonanych w technologii ścian szczelinowych oraz płyt stropowych i fundamentowej płyty dennej. Celem artykułu jest ukazanie różnic w wynikach obliczeń statycznych i wymiarowa-niu głębokich konstrukcji podziemnych w zależności od przyjętych założeń projektowych, na przykładzie wielopoziomowego parkingu podziemnego położonego na terenie placu Wol-ności w Poznaniu, którego podłożem budowlanym są iły plioceńskie. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano dla różnych wartości parametrów gruntowych. *
fatcat:pq7wyydg25gp5kma3hscnxolfu