COMPARISON OF STUDENT PERFORMANCES IN THE SUBJECT OSH MACHINES AND MACHINE PARTS
KOMPARÁCIA VÝKONOV ŠTUDENTOV BOZP V PREDMETE STROJE A ČASTI STROJOV

Gabriel BÁNESZ
2013 Journal of Technology and Information Education  
The paper presents a comparison of the results of the knowledge tests that students take in the field of OSH subject Parts of machinery and equipment. Author of the paper compares the performance of students in the knowledge tests Parts of machines and machines in two year term. Knowledge test reveal the readiness of respondents to the practical measurement of the subject. Key words: e-learning, knowledge tests, parts of machines and tools, practical measurements. KOMPARÁCIA VÝKONOV ŠTUDENTOV
more » ... ZP V PREDMETE STROJE A ČASTI STROJOV Resumé: Príspevok prezentuje komparáciu výsledkov z vedomostných testov, ktoré študenti odboru BOZP absolvujú v predmete Časti strojov a stroje. Autor v príspevku porovnáva výkony študentov z vedomostných testov v predmete Časti strojov a stroje za dvojročné obdobie. Vedomostné testy preverujú pripravenosť respondenta na praktické merania v danom predmete. Klíčová slova: elektronické vzdelávanie, vedomostné testy, časti strojov a stroje, praktické merania. RESEARCH ARTICLES Journal of Technology and Information Education Časopis pro technickou a informační výchovu 2/2013, Volume5, Issue 2 ISSN 1803-537X http://jtie.upol.cz doc. PaedDr. Gabriel Bánesz Katedra techniky a informačných technológií Pedagogická fakulta UKF Dražovská 4 949 74 Nitra, SR Tel: +421 37 6408 342, E-mail: gbanesz@ukf.sk http://www.ktit.pf.ukf.sk/
doi:10.5507/jtie.2013.022 fatcat:r2oj5pzdhvalbb65ziuyz3tm5u