O restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Elżbieta Kremer
2021 Przegląd Prawa Rolnego  
Ustawa z 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne zawiera szczególne rozwiązania umożliwiające częściowe uregulowanie zadłużenia związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. W związku z tym podjęto rozważania na temat nowych unormowań w zakresie restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne i dokonano ich oceny. W konkluzji stwierdzono, że rozwiązania przyjęte w tej ustawie mają charakter szczególny, gdyż adresowane
more » ... są jedynie do określonego kręgu podmiotów (podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne) i nie dotyczą wszystkich długów, tylko długów pieniężnych powstałych w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa. Z tego względu wykazują pewne podobieństwo do regulacji prawnych z okresu międzywojennego. Z kolei restrukturyzacja zadłużenia przewidziana w analizowanej ustawie występuje w innych formach niż postępowania restrukturyzacyjne prowadzone przez sąd rejonowy – wydział gospodarczy, określone w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
doi:10.14746/ppr.2021.29.2.12 fatcat:qrktmkexuvfivewyxz7eituona