ADMINISTRATIVE AND LEGAL MEANS OF CONFLICT OF INTEREST ADMINISTRATION IN PUBLIC AND LEGAL RELATIONS

I.D. Pastukh
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Пастух і.д., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Національна академія внутрішніх справ Стаття присвячена питанням співвідношення законодавчих приписів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічно-правових відносин із правовими засобами їх адміністрування. Аналіз положень Закону України «Про запобігання корупції» свідчить про те, що заходи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів становлять лише частку комплексу юридичних засобів
more » ... юридичних засобів адміністрування таких конфліктів. Адміністративно-правові засоби запобігання конфлікту інтересів визначено як сукупність заходів та способів, які застосовують у своїй діяльності уповноважені суб'єкти з метою створення умов, за яких мінімізується ймовірність виникнення конфлікту інтересів. Адміністративно-правові засоби урегулювання конфлікту інтересів представлено як систему юридично визначених заходів самостійного та зовнішнього врегулювання, що спрямовані на виявлення та нівелювання впливу приватного інтересу на повноваження суб'єкта, що спричинив виникнення конфлікту інтересів, оформлення відповідного рішення уповноваженою особою або вчинення відповідних дій таким суб'єктом самостійно. Доведено, що необхідним елементом врегулювання конфлікту інтересів є контроль (моніторинг) виконання відповідного рішення, який виходить за межі досліджуваної процедури. Наслідком контролю може стати виявлення порушення вимог законодавства про запобігання корупції, що тягнуть за собою застосування заходів юридичної відповідальності. Усі ці заходи, що не охоплено механізмами запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, запропоновано визначити як адміністративноправові засоби адміністрування конфлікту інтересів у публічно-правових відносинах. Це визначена нормами адміністративного права сукупність різних за своєю сутністю та призначенням правових інструментів, заходів, процедур, спрямованих на спільне вирішення завдання запобігти виникненню конфлікту інтересів, врегулювати такі конфлікти в разі їх виникнення, забезпечити контроль за дотриманням відповідних процедур, а також притягнення за необхідності винних осіб до відповідальності. Виокремлено такі вими адміністративноправових засобів адміністрування конфлікту інтересів у публічно-правових відносинах як більш широкого явища: а) заходи попередження конфлікту інтересів; б) заходи врегулювання конфлікту інтересів; в) заходи контролю, моніторингу; г) заходи адміністративного примусу. Ключові слова: правові засоби, адміністративно-правові засоби, конфлікт інтересів, запобігання конфлікту інтересів, врегулювання конфлікту інтересів, адміністрування конфлікту інтересів.
doi:10.32782/2524-0374/2020-9/63 fatcat:ffu5s6hfzrav7cvix466qrv3g4