Odpowiedzialność za produkt żywnościowy w polskim systemie prawnym

Marek Stańko
2009 Studia Iuridica Agraria  
Odpowiedzialność za produkt żywnościowy w polskim systemie prawnym I. Zagadnienia wprowadzające Sprecyzowanie zasad i podstaw odpowiedzialności za produkt żywnościowy wchodzi w zakres niezwykle obszernej problematyki bezpieczeństwa żywności. Ramy artykułu nie pozwalają na analizę jurydyczną całości zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności w polskim systemie prawnym. Nie tracąc z pola widzenia całego oprzyrządowania prawnego w zakresie bezpieczeństwa, dostępnego w polskim systemie prawnym
more » ... żywności, uwaga zostanie skoncentrowana na cywilnoprawnych aspektach odpowiedzialności producenta za szkodę spowodowaną wadą produktu żywnościowego. Założeniem artykułu nie jest jednak wyłącznie szczegółowa, jurydyczna analiza polskich rozwiązań prawnych w tej materii, ale przede wszystkim prezentacja i próba wykładni tych przepisów, które rodzą w praktyce polskiej najwięcej wątpliwości, w szczególności z punktu widzenia ich spójności z rozwiązaniami unijnymi. Nie ulega wątpliwości, że harmonizacja prawa w tym obszarze jest niezwykle istotna.
doi:10.15290/sia.2009.07.17 fatcat:qm2doy62kbdmzdij47epwhzdha