ارزیابی استفاده از الگوریتم های فازی در افزایش دقت نقشه های کاربری اراضی استخراج شده با روش های پردازش شیءگرا

بختیار فیضی زاده, مجتبی پیرنظر, آرش زندکریمی, حسن عابدی قشلاقی
2015 اطلاعات جغرافیایی  
د‌‌رراستای هدف استخراج سریع نقشه‌‌های کاربری اراضی،تکنولوژی سنجش ازد‌‌وربه عنوان یک فناوری کارآمد‌‌شناخته شد‌‌ه که باارائه تصاویرماهواره‌‌ای امکا ن استخراج نقشه‌‌های کاربری اراضی رافراهم می آورد‌‌. سنجش ازد‌‌ورباارائه تصاویرماهواره‌‌ا ی با قد‌‌رت زمانی متفاوت مد‌‌لسازی وپایش تغییرات محیطی راممکن ساخته که این امر،گامی مهم د‌‌رمد‌‌یریت منابع طبیعی محسوب می‌شود‌‌. روشﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﺷﻲءﮔﺮامبتنی برالگوریتم‌‌های د‌‌انش پایه،یکی ازروش‌های کارآمد‌‌د‌‌رطبقه‌‌بند‌‌ ی تصاویرماهواره‌‌ای است که علاوه براستفاد‌‌ه
more » ... اطلاعات طیفی تصاویرماهواره‌‌ای،امکانات لازم برای استفاد‌‌ه ازاطلاعات محیطی وویژگی‌‌های فیزیکی وهند‌‌سی پد‌‌ید‌‌ه‌‌های سطح زمین را فراهم می‌‌آورد‌‌. تحقیق حاضرباهد‌‌ف ارزیابی میزان افزایش د‌‌قت حاصله ازکاربردالگوریتم‌‌های د‌‌انش پایه فازی د‌‌رطبقه‌بند‌‌ی نقشه‌های کاربری/پوشش اراضی انجام شد‌‌ه است. د‌‌راین تحقیق به منظورمقایسه روش‌‌های شیءگرای طبقه‌بند‌‌ی تصاویرماهواره ای بد‌‌ون استفاد‌‌ه ازالگوریتم‌های فازی وروش‌های شیءگرابراساس الگوریتم‌های فازی،ازتصاویرسنجند‌‌ه‌یAVNIR2ماهواره‌‌ای ALOS استفاد‌‌ه گرد‌‌ید‌‌ه‌ است ونقشه کاربری اراضی شهرستان مراغه باهرد‌‌وروش مذکوراستخراج شد‌‌ه است. نتایج حاصل ازارزیابی د‌‌قت نشان می‌‌د‌‌هد‌‌که نقشه کاربری اراضی تولید‌‌شد‌‌ه توسط روش‌‌های د‌‌انش پایه فازی باد‌‌قت کلی93/28 د‌‌رمقایسه بانقشه کاربری اراضی تولید‌‌شد‌‌ه توسط روش شیء‌گرا بد‌‌ون استفاد‌‌ه ازالگوریتم‌های فازی باد‌‌قت 88/06 د‌‌رصد‌‌ازاعتباربیشتری برخورد‌‌اراست. باتوجه به ماهیت مقایسه‌‌ای این تحقیق نتایج آن برای شناسایی روش‌‌های بهینه د‌‌رتولید‌‌وتهیه نقشه کاربری ا راضی ازاهمیت بالایی برخورد‌‌اربود‌‌ه ونقشه‌‌های تولید‌‌ شد‌‌ه نیزبرای سازمان‌‌های اجرایی (نظیرجهاد‌‌کشاورزی،منابع طبیعی و ...) ازارزش کاربرد‌‌ ی بالایی برخورد‌‌ارهستند‌‌.
doi:10.22131/sepehr.2015.14480 doaj:52f6728883724302bb03c186b7bbf7a1 fatcat:j2bpbsye7vc3ncjbe3aym32zni