Enclosing Machine Learning [chapter]

Xunkai Wei
Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, Second Edition  
doi:10.4018/9781605660103.ch115 fatcat:jbwqeuugcjbsbgsxunam2tfgla