Digitalizacija obzornika zdravstvene nege in njegova izposoja v knjižnicah v obdobju 2004–2010

Ema Dornik, Mojca Čižek Sajko, Davor Bračko
2013 Obzornik zdravstvene nege  
Ključne besede: periodika, digitalna doba, trendi izposoj IZVLEČEK Uvod: Pojavnost revije v elektronskih medijih prispeva k večji prepoznavnosti in vidnosti stroke. uredništvo Obzornika zdravstvene nege je v letu 2008 pričelo s projektom digitalizacije časopisa v obsegu celotnih besedil. Zanimalo nas je, ali je projekt digitalizacije vplival na izposojo revije v knjižnicah. Metode: Podatke o izposoji smo zbrali iz lokalnih baz podatkov knjižnic, vključenih v sistem COBISS.SI, ki so v letu 2008
more » ... mele naročen vsaj en izvod Obzornika zdravstvene nege. V ožji izbor smo vključili prvi dve po številu izposoj na dom in v čitalnico: Knjižnico Zdravstvene fakultete univerze v Ljubljani ter Knjižnico Fakultete za zdravstvene vede univerze v Mariboru. Statistična enota je bilo leto izposoje. Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični program SPSS 20.0. Rezultati: V obdobju od 2004 do 2010 smo zabeležili največ izposoj Obzornika zdravstvene nege v knjižnicah: Zdravstvene fakultete (3765), Fakultete za zdravstvene vede (3147), Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (331), univerzitetne knjižnice Maribor (217) in Centralne medicinske knjižnice (133). V opazovanem obdobju smo v prvih dveh po številu izposoj, ki sta skupaj prispevali kar 91 % izposoj, ugotovili upad izposoje Obzornika zdravstvene nege (6,5 % povprečni letni upad) in Zdravstvenega obzornika (15,2 % povprečni letni upad). V teh dveh knjižnicah smo zabeležili tudi porast izposoje, in sicer v letu 2007: 46,9 % za Obzornik zdravstvene nege in 11,8 % za Zdravstveni obzornik. V ostalih knjižnicah upada izposoje ni zaznati. Diskusija in zaključek: ugotovili smo trend upadanja izposoje Obzornika zdravstvene nege in Zdravstvenega obzornika, kar je lahko odsev in odraz digitalne dobe. Zavoljo večje branosti, prepoznavnosti in podpore praksi zdravstvene in babiške nege je čas, da Obzornik zdravstvene nege postane prostodostopna e-revija. ABSTRACT Introduction: The availability of the digitalised version of the journal will add to better recognition and visibility of the profession. The editorship of the Slovenian Nursing Review embarked on the project of digitalisation of the texts in their entirety. An enquiery was performed as to the changed extent and rate of library borrowing of the journal due to the project. Methods: The data on library borrowing were collected from the local database of the libraries included in the COBISS.SI system which were subscribed to at least one print copy of the journal. Included in the study were the libraries of the Faculty of Health Sciences, Ljubljana and the Faculty of Health Sciences, Maribor which present with the greatest number of items borrowed for the _______________________________________________________________________________________________________ viš. pred. mag. Ema Dornik, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.; Vrbanska c. 12b, 2000 Maribor Kontaktni e-naslov/Correspondence e-mail: ema.dornik@guest.arnes.si asist. dr. Mojca Čižek Sajko, univ. dipl. biol.; Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana mag. Davor Bračko, dipl. org. inf., Institut informacijskih znanosti Maribor, Prešernova 17, 2000 Maribor Prejeto/
doaj:fd75e08adb334c07bc74b6804b2a876a fatcat:vi7xi54cenbktlagexedbvlgdu