Detection of Single Nucleotide Polymorphism in the 5'-Untranslated Region (5'UTR) of Lactoferrin Gene and Its Association with Clinical Mastitis in Cattle

Abolfazl Hajibemani, Hassan Sharifiyazdi, Abdolah Mirzaei, Geliş Tarihi
2014 Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ   unpublished
Lactoferrin (Lf), plays an important role in the innate immune system and defence mechanism of mammary gland of milk producing animals. The amount of lactoferrin increases during inflammatory process and viral infections. Many polymorphisms have been found in the bovine Lf Gene. The present study aimed to identify single-nucleotide polymorphic (SNP) site in the 5' untranslated region (5'-UTR, position +32) of the bovine Lf gene in Holstein dairy cattle and to quantify their association with
more » ... ical mastitis using Allele-specific polymerase chain reaction (PCR) method. Blood samples were collected from 89 multiparous Holstein dairy cows with a history clinical mastitis (n=38), and cows without mastitis as control group (n= 51). In this study, we detected type of SNP in the 5' untranslated region (5'-UTR, position +32) using a designed Allele specific PCR that validated following sequencing method. We did not found evidence for a significant association between SNP in the 5'-UTR (+32: G/G) Lf gene and the mastitis in dairy cattle in Iran. The results of this study did not provide any support to considered 5'-UTR polymorphism (position +32) as a marker for resistance/susceptibility to mastitis in dairy cattle. ÖZET LAKTOFERRİN GENİNDE ANLATIM YAPMAYAN 5' BÖLGESİNDEKİ (5'UTR) TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMİNİN BELİRLENMESİ VE SIĞIRDA KLİNİK MASTİTİS İLE İLİŞKİSİ Laktoferrin (Lf) süt üreten hayvanların doğal bağışıklık sisteminde ve meme bezinin savunma mekanizmasında önemli bir rol oynamaktadır. Viral enfeksiyonlar ve yangı sürecinde laktoferrin miktarında artış gözlenmektedir. Sığır Lf geninde birçok polimorfizm saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı Siyah Alaca süt sığırında Lf geninin anlatım yapmayan 5' bölgesinde (5'-UTR, pozisyon +32) tek nükleotid polimorfizminin belirlenmesi ve Allel-spesifik polimeraz zincir reaksiyon (PCR) metodu kullanılarak klinik mastitis ile ilişkisinin ortaya koyulmasıdır. Birden çok doğum yapmış olan, klinik olarak mastitis hikayesi bulunan (n=38) ve mastitis hikayesi bulunmayan kontrol grubu (n=51) olmak üzere toplam 89 adet Siyah Alaca sütçü sığırdan kan örnekleri toplanmıştır. Bu çalışmada, sekanslama metoduyla doğrulanan tasarlanmış allel spesifik PCR yöntemi ile anlatım yapmayan 5' bölgesinde (5'-UTR, +32) SNP saptanmıştır. Lf geninin 5'-UTR (+32: G/G) bölgesinde saptanan SNP ile İran'da süt sığırlarında mastitis arasındaki ilişkinin önemli olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır. Bu çalışmanın sonucu 5'-UTR (pozisyon +32) polimorfizminin, süt sığırında mastitise direnç/yatkınlık işaretçisi olduğuna dair herhangi bir destek sağlamamıştır. Anahtar Kelimeler: SNP-laktoferrin geni, mastitis, süt sığırı 132 Abolfazl Hajibemani, Hassan Sharifiyazdi, Abdolah Mirzaei
fatcat:6656wefq7zcd7axngavctj6gjm