الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران

حمیدرضا یاراحمدی, علی اصغر پورعزت, یوسف تقی پوریانی گیلانی, داود کیاکجوری
2021 Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies  
فساد اداری مسئله ای است که از گذشته تا کنون گریبانگیر سازمان های دولتی بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران علوم مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و ... راتشکیل داده است. گسترش فساد در سطح جهانی سبب شد که مبارزه با آن به‌صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. زمانی که فساد در سازمان‌های دولتی گسترش یابد، به یک عرف غلط تبدیل شده و دیگر مهار و مبارزه با فساد عرفی تنها از طریق اصلاح الگوها و بسته‌های رفتاری محقق می‌شود. در این پژوهش، با استفاده از روش کیفی و تئوری داده بنیاد، درگام اول به
more » ... از فساد عرفی در سازمان‌های دولتی ایران پرداخته شده است. فسادی که در بین سازمان‌های دولتی ایران شایع شده و به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. در گام بعدی شناسایی مؤلفه‌های فساد عرفی و در نهایت به تدابیر مهارگر برای فساد عرفی در سازمان‌های دولتی ایران درعرصه های مختلف(حاکمیتی، ساختاری،مدیریتی و ... ) ارائه گردیده است.
doi:10.30507/jmsp.2021.263119.2179 doaj:3a56563ed5ef44e1a385bdef780ab2e2 fatcat:uqqsahfmubb7fc6tcoree23u24