Iz društvenega življenja

Neža Jarnovič; Društvo medicinskih sester Ljubljana; Anica Kotnik; Mary J. Seivwright; M. Š. M.
1969 Obzornik zdravstvene nege  
Neža Jar n o v i Č, med. sestra DRUšTVO MEDlCINSKIH SESTER V SLOVENIJI Nekaj obrobnih zapiskov o njegovem delu in razvoju (Nadaljevanje in konec) »Društvo jugoslovanskih diplomiranih sester -Sekcija dravske banovine v Ljubljani« je po predložitvi popravljenih pravil v letu 1932končno dobilo dovoljenje »od resornega ministrstva« ... »da se vse diplomirane sestre ne glede na to, kje so v službi, lahko včlanijo v sestrsko organizacijo«. Tako se je odslej naprej društveno življenje razvijalo v
more » ... je razvijalo v smislu izpopolnjenih in odobrenih društvenih pravi!. Iz leta v leto so bili skrbno pripravljeni občni zbori, ki se jih je udeleževalo sicer maloštevilno, toda v svoji dejavnosti zelo razgibano članstvo. Skupščina, za katero je bilo sprva predvideno, da bo leta 1932v Ljubljani, je še isto leto 14. II. 1932zasedala v Zagrebu. Na občnem zboru društva Slovenije leta 1932 pa je predsednica Angela Boškin nakazala vsebino društvenega dela že po smernicah, ki jih je predlagala Mednarodna zveza društev medicinskih sester. Društvo je na tem občnem zboru sprejelo naslednji predlog: Za uspešno delo društva naj se ustanovijo odbori: -odbor za mentalno higieno na delovnem področju sester v Jugoslaviji, -odbor za metode socialno-medicinskega dela sester, -odbor, ki naj razvija strokovnost nege bolnika v sestrski službi, -odbor za organizacijo sestrske službe ter nove meto de in tehniko dela v bolnišnicah, -odbor, ki bi proučeval potrebe po sestrah v državi, raven njihovega šolanja in nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja. Za vse te dejavnosti so bile določene sestre, ki so imele na skrbi ustrezno vsebino navedenih odborov. Društvo sester se je vključevalo v vse tiste dejavnosti, kjer so sestre kot strokovne delavke bile potrebne in v korist. Izredno opazno je bilo njihovo sodelovanje z ženskim društvom. Na povabilo ženske zveze so sestre predavale v radiu, v tečajih za nego in prehrano dojenčka, sodelovale so v »odseku ženskega društva za mir«, v akciji pri protestu proti znižanju družinskih doklad, ki so ga žene poslale na banovino in ministrstvo za finance. Imele so stalno zastopnico v ženski zvezi, ki je
doaj:e5fb9d3e5be44e9d9112f5602a146c35 fatcat:y5o6jfyjnrdnjnbo4fimjvedku