Διακρίβωση εξοπλισμού και οδηγός διενέργειας εξοπλισμού ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας [article]

Charalambos K. Konstantinou, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Ιωάννης Σταθόπουλος
2012
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη και διεξαγωγή δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας σύμφωνα με τα Πρότυπα της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής IEC (International Electrotechnical Commission). Πιο συγκεκριμένα, αφού περιγραφεί η έννοια της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ElectroMagnetic Compatibility, EMC) παρουσιάζεται η έννοια και η χρησιμότητα της διαδικασίας διακρίβωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σειρά 61000-4 της IEC που σχετίζεται με το αντικείμενο της
more » ... κής συμβατότητας. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που πωλούνται στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα της σειράς 61000-4, όπως ορίζει η Επίσημη Ηλεκτρομαγνητική Οδηγία (EMC directive). Η συμμόρφωση μιας ηλεκτρικής συσκευής στην Οδηγία αυτή υποδηλώνεται από τα διακριτικά CE. Τα Πρότυπα της σειράς 61000-4 της IEC παρουσιάζονται αναλυτικά ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τη φιλοσοφία και το πνεύμα τους. Επιπλέον, διεξήχθησαν δοκιμές σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ανωτέρω Προτύπων και σχηματίστηκαν οδηγίες εργασίας με σκοπό την αυτοματοποίηση των δοκιμών. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι έχει γίνει λεπτομερής περιγραφή των συσκευών και των προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε δοκιμή, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να κατανοήσει και να αξιοποιήσει πλήρως τη διαδικασία που υλοποιήθηκε.
doi:10.26240/heal.ntua.11561 fatcat:gktyygtf5bb75olhxqbvbambam