HALKIN TARİHİ VE KÜLTÜREL BİLİNÇ DURUMU: "TOKAT ÖRNEĞİ

Mustafa Çolak
2017 Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi  
Öz Tarihin ilk dönemlerinden itibaren önemli bir yerleşim merkezi olan Tokat ve çevresi günümüzde başta kalesi olmak üzere Hititler, Frigler, Pontuslular, Romalılar, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerine ait tarihi eserleri ile dikkat çekmektedir. Tokatlıların, Tokat"taki bu önemli tarihi mirasın değeri ve korunması noktasındaki bilinç düzeylerinin saptanması bu çalışmanın temel amacıdır. Ayrıca bu araştırma kapsamında, fertlerin yaşadıkları coğrafyalarda bulunan
more » ... fyalarda bulunan tarihi ve kültürel miras hakkındaki farkındalık düzeylerinin ölçülmesi de hedeflenmiştir. Araştırma boyunca kendileriyle anket yapılan bireyler; Tokat merkez ilçesinde yer alan Ali Paşa Mahallesi, Sulu Sokak, Bey Sokağı, Pervane Hamamı civarı ve Halit Sokak"ta bulunan esnaflar ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri arasından belirlenmiştir. Söz konusu sahadan basit rastgele örnekleme yoluyla 413 kişi değerlendirilmiştir. Bu gruba 18 maddelik tutum ölçeği ve anket uygulanmıştır. Bu bulgulardan da hareketle, Tokat"taki tarihi ve kültürel mirasın korunması, halkın bu miras konusundaki bilinci ve farkındalık düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. Abstract Tokat and its environs, which are an important settlement center from the early periods of history. And Tokat attract attention with belonging to their historical works which is Hittites, Phrygians, Pontus, Romans, Byzantines, Danişmentliler, Seljuks and Ottomans. The main framework of the study consists of identifying what the awareness level of the Tokat included is about the historical and cultural assets located at the surroundings. It is also aimed to measure the level of awareness of the historical and cultural assets of individuals in the context of this research. The population of the study are the students Bath to located in the central district of Tokat.413 persons have been randomly selected as the sample group from the mentioned population. The analysis of the obtained data has been done through SPSS Scale (18 Packet Program) crossly and by obtaining their frequency variance. From the obtained data, It has been tried to protect the historical and cultural values in Tokat it is understood that the historical and cultural values could protected, and to determine the awareness level of the people is based on the obtained data.
doi:10.19129/sbad.314 fatcat:37susq3ewjgjtoip4cs4ykpfnm