ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF COAL FIELDS GEOLOGY. THE COAL GENESIS IS REMAINING THE SECRET

M.I. Yevdoschuk
2018 Geological Journal  
Доктор геологічних наук, профессор, завідувач відділу геології вугільних родовищ. Висвітлені дослідження фундаментальних та прикладних проблем геології вугільних родовищ в Інституті геологічних наук НАН України за основними напрямами: геологія та петрологія вугленосних формацій, газоносність вугільних басейнів та провінцій, вуглецеві формації як нетрадиційні колектори вуглеводнів. Визначені перспективні напрями досліджень вугільної геології. Ключові слова: вугілля; вуглецеві формації;
more » ... ні колектори вуглеводнів. The investigations of fundamental and applied problems of coal fields geology at the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine are considered in the main directions: geology and petrology of coal-bearing formations, gas content of coal basins and provinces, carbon formations as non-traditional hydrocarbons reservoirs. The prospective directions of research in coal geology are determined. Доктор геологических наук, профессор, заведующий отделом геологии угольных месторождений. Освещены исследования фундаментальных и прикладных проблем геологии угольных месторождений в Институте геологических наук НАН Украины по основным направлениям: геология и петрология угленосных формаций, газоносность угольных бассейнов и провинций, углеродные формации как нетрадиционные коллекторы углеводородов. Определены перспективные направления исследований угольной геологии. Ключевые слова: уголь; углеродные формации; нетрадиционные коллекторы углеводородов. © М.І. Євдощук, 2018 Вступ Досягнення наук про Землю розширили уявлення про процеси в земній корі, які контролюють генерацію, міграцію й акумуляцію горючих копалин різного генезису. Наукова діяльність відділу геології вугільних родовищ Інституту геологічних наук (ІГН) НАН України спрямована на вирішення фундаментальних та прикладних проблем, пов'язаних з сучасним станом
doi:10.30836/igs.1025-6814.2018.4.148464 fatcat:guzzaz6qpjggvgvvnhuovrwlem