LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Perihan GÜNEŞ, Miraç YILMAZ
2019 Anadolu Öğretmen Dergisi  
ÖZET Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO) yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden bir olan durum çalışması deseninin kullanıldığı bu araştırma, İç Anadolu bölgesinde yer alan bir büyükşehrin il merkezine bağlı özel bir lisenin 12. sınıfında öğrenim gören toplam 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin GDO hakkındaki görüşlerini almak için açık uçlu beş soru sorulmuştur. Öğrenci görüşleri içerik analizi ile
more » ... erik analizi ile incelenmiş olup, elde edilen verilerden temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Öğrencilerin GDO'lara yönelik görüşleri sağlık, ekonomi, endüstri, çevre ve etik olmak üzere beş tema altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin GDO'ların kullanımının sonuçlarına dair olumlu ve olumsuz görüşler belirtmişlerdir. Bu olumlu görüşlerin "sağlığa yönelik fayda, hastalıkların tedavisi, bitkisel ve hayvansal ürün veriminin artırılması, besin kalitesinin artması, hızlı ürün elde etme, raf ömrünün artması, dayanıklı türler oluşması, biyolojik çeşitliğin artması, ucuz olmaları, karlı olmaları, bilimsel gelişmeler" kodlarında yer aldığı tespit edilmiştir. Olumsuz görüşlerin ise "Hastalıkların oluşması, insan ömrünün kısalması, mutasyon, erken ergenlik, besin kalitesinin azalması, biyolojik çeşitliğin azalması, doğal dengenin bozulması, adil olmayan rekabet" tema kodlarında yer aldığı tespit edilmiştir. ABSTRACT The aim of this study is to determine the views of high school students on genetically modified organisms (GMOs). This study, which is one of the qualitative research methods, is conducted with a total of 40 students in the twelfth grade of a private high school in the Central Anatolia region. Five open-ended questions were asked to get students' views on GMOs. Student opinions were examined by content analysis and themes and codes were formed from the data obtained. The students' views on GMOs are grouped under five themes: health, economy, industry, environment and ethics. As a result of the research, they stated positive and negative opinions about the results of the use of GMOs. These positive opinions include in health benefit, treatment of diseases, increasing the yield of vegetable and animal products, increasing nutritional quality, rapid product acquisition, increasing shelf life, growing resistant species, increasing biological diversity, being cheap, being profitable, scientific developments " has been found. Negative views were found in ası Diseases occurring, shortening of human life, mutation, early adolescence, reduction of nutrient quality, reduction of biological diversity, deterioration of natural balance, unfair competition, theme codes.
doi:10.35346/aod.565400 fatcat:6awk3fxqvbaknkkwkuudoejzhi