Växtnäring NPKS till vårkorn med stigande fosforgiva

Ingemar Gruvaeus
unpublished
Slutsatsen från 25 försök under 3 år blir att vi till vårkorn bör använda NPKS is-tället för NPS även på lerjordar. Vi bör också prioritera vårkornet när det gäller PK gödsling på spanmålsgårdar. Vi har haft god lönsamhet redan år ett för NPKS gödsling jämfört med NS från PAL -klass III och lägre. Målet för denna försöksserie har främst varit att undersöka fosforbehovet hos vårkorn vid olika fosfortillgång i marken. Frågan har ytterligare aktualiserats av att det de senaste åren funnits ett
more » ... ren funnits ett antal NPK-produkter med lågt innehåll av fosfor ex. NPKS 27-3-3-4 och NPKS 25-2-6-4 där tillförseln av P bara är ca halva bortförseln. Får man full skörd första året om man använder den typen av produkter vid kombisådd? Huvuddelen av försöken har fi nansierats helt av Yara AB och resterande försök har delats mellan Yara AB och regionala försöksregionerna. Försöksplan I försöksserien YA0501 har årligen, 2005-2007, startats 8 försök totalt i Skåne och Mellansverige. Under 2007 har dessutom ytterligare 3 försök genomförts i serien M3-3095 där planen och målet är lika förutom att vi där koncentrerar oss på kalkrika jordar. Försöken har legat på fastmarksjordar med i huvudsak lerhalter över 15 % dvs. lättlera och uppåt. Målet har varit att få en fördel-ning av försöken från ca PAL -tal 2 till ca 9 dvs. huvuddelen av försöken i PAL klass II och III. I försöksplanen ingår en fosforstege men i form av olika NPK-gödselmedel. Jämförelsen sker mot Axan dvs. NS 27-4 utan både P och K. Det är därför svårt att kunna renodla fosforeffekten. Då det inte fi nns färdiga produkter på marknaden som gör det möjligt att göra en fosforstege med kombisådd har vi gjort denna kompromiss. Från 2006 ingick också ett led med NPS 27-5-3 som jämförelse för att se effekten av kaliumklorid i NPK-erna. Resultat Totalt för de 25 försöken har vi fått en tydlig skörde ökning för fosforgödsling i form av NPS och därutöver en skördeökning för NPK. Dessutom får vi en tydligt högre skörd av att lägga en fosforgiva motsvarande ungefärlig bortförsel eller mera i form av NPKS 24-4-5 eller NPKS 22-6-6 jämfört med lågfosforpro-dukterna NPKS 25-2-6 eller NPKS 27-3-3, se tabell 1. Vid besiktning av försöken har man ofta sett att fosforgödslade rutor varit klart frodigare på tidiga stadier, se bild 1, Försöksplan
fatcat:cdcxd3v7v5blphneqdkqvpoypm