مطالعه یکپارچه مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از تحلیل دی‌کانولوشن چاه‌آزمایی و داده‌های نمودارگیری

رویا گراوند, علی نخعی, مژگان عباسی
2021 Pizhūhish-i Naft  
تحلیل درست نتایج حاصل از آنالیز و تفسیر داده‌های میدانی مختلف از جمله داده‌های چاه‌آزمایی و نمودارگیری چاه نقش منحصر به‌فردی در ارزیابی و پیش‌بینی عملکرد چاه/ مخزن، بهینه‌سازی طرح توسعه میدان، مدیریت صحیح مخزن و بهینه‌سازی نگهداشت تولید مخزن/ میدان دارد. بدین منظور، مطالعه یکپارچه مخزن، ایجاد کار تیمی در مراکز تحقیقاتی و صنعت نفت و ارتباط بین تخصص‌های مختلف مهندسی نفت از جمله پتروفیزیک، مهندسی مخزن و مهندسی بهره‌برداری اهمیت به‌سزایی در نیل به این اهداف دارد. در این مقاله، داده‌های میدانی
more » ... شده از یک حلقه چاه ارزیابی/ عمودی میدان عظیم گاز میعانی کربناته پارس جنوبی شامل نمودارهای پتروفیزیکی، داده‌های تست فشار سازندی، داده‌های چاه‌آزمایی و نمودارهای تولید به‌طور جداگانه آنالیز و تفسیر شدند. سپس به‌منظور دست‌یابی به نتایج قابل اعتمادتر و با عدم قطعیت کمتر و همچنین شفاف‌سازی ابهامات، نتایج حاصل از تفسیر و آنالیز داده‌های مورد مطالعه در کنار هم قرار داده شده و یکپارچه‌سازی تحلیل‌ها انجام گرفت. نتایج یکپارچه‌سازی آنالیز داده‌ها بیانگر رفتار لایه‌ای یا ناهمگن مخزن است و مخزن به سه زون بالایی و میانی و پایینی تقسیم‌بندی گردید، این زون‌ها خواص مخزنی، تحرک‌پذیری و پروفایل تولیدی متفاوتی از همدیگر دارند. زون میانی 85% سهم مشارکت در تولید را به خود اختصاص می‌دهد و از بالاترین کیفیت مخزنی و بالاترین میزان تحرک‌پذیری برخوردار است. داده‌های چاه‌آزمایی به دو روش مشتق فشار و تکنیک دی‌کانولوشن آنالیز شدند به‌طوری‌که ظهور دو جریان شعاعی روی نمودارهای مشتق فشار نیز رفتار لایه‌ای مخزن را تایید نمود. نتایج تکنیک دی‌کانولوشن، مشاهده رژیم جریانی مرزی در زمان‌های پایانی/ گسل محدود احتمالی را مقدور نمود. علاوه‌بر این، عملیات اسیدکاری تحریک چاه انجام شده در حین چاه‌آزمایی نیز ارزیابی شد به‌طوری‌که رفتار لایه‌ای مخزن، دو لایه با ضریب پوسته متفاوت 8/9 و 6/0 ملاحظه گردید. با این وجود، یکپارچه‌سازی داده‌های میدانی مختلف در مخزن مورد مطالعه بسیار چالش‌برانگیز بود.
doi:10.22078/pr.2020.4223.2916 doaj:36ba5e6e5f7841caade6bdd22ea2189d fatcat:65xt5fht2nbfrjwflbvdk2qjme