SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR FRECVENŢE ŞI EVOLUŢII ALE FUMATULUI LA LICEENI ÎN JUDEŢUL BOTOŞANI

Doina Bucşa
unpublished
Cuvinte cheie: fumat, adolescenţi, prevenire prin educaţie Rezumat: Fumatul a devenit astăzi unul din cele mai răspândite obiceiuri umane, iar efectele nocive ale tutunului asupra sănătăţii deşi erau suspectate, menţionate şi susţinute cu argumente mai mult sau mai puţin convingătoare, abia la jumătatea secolului al XX-lea, au fost dovedite ştiinţific, motiv pentru care perioada în care ne aflăm, să fie denumită şi "epocă a bolilor şi deceselor produse de tutun". Adolescenţa este vârsta la care
more » ... apar şi se dezvoltă comportamente cu risc printre care şi fumatul. Lucrarea are ca scop cunoaşterea frecvenţei şi evoluţiei în timp a acestui comportament la diferite loturi de adolescenţi din judeţul Botoşani şi s-a realizat în două etape de studiu; prima etapă s-a realizat la elevi din 2 clase a IX-a, din cadrul liceului "Grigore Ghica-Voievod", din Municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani, în cadrul Programului Global Youth Tabacco Survey (GYTS), în vederea semnării de către România a Convenţiei Cadru de Control al Tutunului (CCCT). A doua etapă a studiului s-a adresat unui eşantion de liceeni din 4 licee ale Municipiului Botoşani în cadrul unei acţiuni de anvergură pentru cunoaşterea frecvenţei şi motivaţiei comportamentelor cu risc la aceste vârste. Rezultatele acestor acţiuni au fost suportul unor programe de profilaxie şi combatere a consumului de tutun la elevi, finanţate de OMS şi UE. Abstract: Smoking is nowadays one of the most outspread human habits and the toxic effects of the tobacco on the health, although they were suspected, mentioned and sustained with more or less convincing arguments, they were scientifically proven in the late XX century. That is the reason for which we call the period we live now, "the era of diseases and deaths provoked by tobacco products."Adolescence is the age when risky behaviours appear and develop, for example smoking.The purpose of this paper is to indentify the frequency and the evolution of this behaviour, for different groups of teenagers in the county of Botosani and was conducted in 2 study stages; the first stage was performed for 2 classes of students in the 9th grade, at the highschool "Grigore Ghica-Voievod"of the municipality Dorohoi, county of Botosani within the program Global Youth Tabacco Survey (GYTS), with the purpose of signing the Frame Agreement for Tobacco Control (CCCT) by Romania. The second stage of the study was conducted on a group of students from 4 highschools of the municipality of Botosani within an wide action for the identification of the frequency and motivation of these risky behaviours at those ages. The results of these actions were the support of some prophylaxis programs and programs for combating tobacco use by students, which are financed by WHO and EU.
fatcat:4bu3dtpkqvh7xkiai5kqkfnx3a