inf ormatica 1 CASOPIS ZA TEHNOLOGIJO RAČUNALNlSTVA IN PROBLEME INFORMATIKE CASOPIS ZA RAČUNARSKU TEHNOLOGIJU I PROBLEME INFORMATIKE SPISANIE ZA TEHNOLOGIJA NA SMETANJETO I PROBLEMI OD OBLASTA NA INFORMATIKATA

Uredniški Odbor:', T Aleksid, Beograd, Bitrakov, Skopje, Rijekaj Dragojlovič, Ljubljanaj Hodžar, Mariborj Horvat, Sarajevoj Mandžid^, Mihalič, Turk, V S E B I N (+11 others)
unpublished
YU ISSN 0350 5596 f ' I INTERAKTIVNI GENERATOR PROGRAMOV .'/•• HsJsiiljiAn-.'.<"., .1'-:.' ••• 'i'n SIRUP omogoča programiranje brez poznavanja prog-ramskih jezikov. SIRUP je niz interaktivnih programov za splošno uporabo. Njegov osnovni cilj je, da pospeši in olajša pripravo in vzdrževanje uporabniških podatkov. SIRUP zmanjšuje čas, potreben za izdelavo aplikacij, an-gažiranja računalnikov in programerjev, za 30-90%. SIRUP deluje interaktivno s pomočjo parametrov, katere uporabnik sam določa
more » ... rabnik sam določa in izbira. SIRUP omogoča hitre spremembe in dopolnitve programov. IskraDelta Iskra Delta proizvodnja računalniških sistemov in inženiring, p.o. GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIK: Anton P. Železnikar TEHNIČNI ODBOR: V. Batagelj, D.Vitas-programiranje I. Bratko-umetna inteligenca D. dečez-Kecmanovid-informacijski slstemi M. Exel-operacijski siatemi B. Džonova-Jerman-Blažič-srečanja L. Lenart-procesha informatika D. Novak-mikroračunalniki Neda Papi<5-pomočnik glavnega urednika L. Pipan-terminologija V. Rajkovič-vzgoja in lzobraževanje M. Špegel, M. VukobratovieS-robotika P. Tančig-računalništvo v humanističnih in družbenih vedah Š. Turk-materialna oprema A. Gorup-urednik v SOZD Gorenje TEHNIČNI UREDNIK: Rudolf Murn ZALOŽNIŠKI SVET: T. Banovec, Zavcjd SR Slovenije za statistiko, Vožarski pot 12, Ljubljana A. Jerman-Blažič, DO Iskra Delta, Parmova 41, Ljubijana. B. Klemenčič, Iskra Telematika> Kranj S. Saksida, Institut za sociologijo Univerze Edvarda Kardelja, Ljubljana J. Virant, Fakulteta za elektrotehniko, Trža-1 ka 25, Ljubijana UREDNIŠTVO IN UPRAVA: Informatica, Parmova 41, 61000 Ljubljana; telefon (061) 312-988; teleks 31366 YU Delta LETNA NAROČNINA za delovne organizacije znaša 1900 din, za redne člane 490 din, za študente 190 dinj posamežna številke. 590 din. ŽIRO RAČUN: 50101-678-51841 Pri financiranju časoplsa sodeluje Raziskovalna skupnost Slovenlje. Na podlagi mnenja Republiškega sekretariata za prosveto. in kulturo št. 4210-44/79, z dne 1.2.1979, je časopis oprošfien temeljnega davka od prometa proizvodov TISK: Tiskarna Kresija, Ljubljana GRAFIČNA OPREHA.: RastO Kirn
fatcat:oxkv22rd6zhsrcdehp2wr5ozai