THE INTERDISCIPLINARITY OF THE ENGLISH-LANGUAGE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TEXTS

K.V. Andriienko
2020 Тrаnscarpathian Philological Studies  
У статті розглядаються міждисциплінарні зв'язки в галузі штучного інтелекту, їх розпізнавання та аналіз. Англомовні тексти галузі штучного інтелекту насичені термінами з різних дисциплін. Основна складність розуміння та опрацювання таких текстів -це власне комплексність галузі, яка має багаті міждисциплінарні зв'язки та характеризується складністю термінології, процесами ретермінологізації, взаємопроникненням галузей. Штучний інтелект (або ШІ) -це штучна система, яка імітує рішення людиною
more » ... них завдань у процесі його життєдіяльності. Також це одна з найновіших галузей інтелектуальних досліджень. Існує прямий взаємозв'язок між лінгвістикою та штучним інтелектом, і обидві з цих галузей перетинаються в царині дослідження обробки природної мови. Обробка природної мови -важливий напрям досліджень штучного інтелекту, котрий продовжує традиції обчислювальної лінгвістики й потребує подальших інтердисциплінарних розробок. Можливість спілкуватись із комп'ютером за допомогою природних мов -одне із ключових завдань штучного інтелекту. Сприйняття, розуміння мови та опанування нею належать до найважливіших характеристик людського інтелекту. Природна мова входить до основних методів збереження, репрезентації й передачі знань та інформації про світ. До ключових досліджень у цій галузі належать розуміння, продукування мовлення, вивчення мови, що відображають класичні завдання штучного інтелекту такі як сприйняття, комунікація, знання, планування, мислення та навчання. Незважаючи на те, що штучний інтелектце галузь інформатики, він також застосовується в медицині, робототехніці, біоніці, навчанні та в інших. Особливо важливу роль у теорії штучного інтелекту відіграє лінгвістика. Порівняно з комп'ютерними мовами, такими як Java та LISP, людська мова -надзвичайно складна система із силою двозначностей. Прикладні лінгвістичні завдання у сфері штучного інтелекту пов'язані з пошуком інформації, машинним перекладом, синтезом та розпізнаванням мовлення. У статті також проводиться виокремлення, переклад та аналіз особливостей англомовних уривків із текстів галузі штучного інтелекту. Особливу увагу приділено лексичним маркерам міждисциплінарності вищезазначеного типу дискурсу. Ключові слова: штучний інтелект, термінологія ШІ, міждисциплінарність, ретермінологізація, лексичні маркери. The article is dedicated to the interdisciplinary links in the field of artificial intelligence, their distinction and analysis. Eduction, translation and analysis of the AI english-language texts features are carried out. The main complexity of understanding and processing of such texts is the inherent complexity of the industry, which has rich interdisciplinary subjects and is characterized by complexity of terminology, terminology processes and industries interpenetration. Artificial Intelligence (or AI) is an artificial system that simulates a human's solution to complex problems in the course of human life. It is also one of the newest industries of intellectual research. There is a direct intercourse between linguistics and artificial intelligence, and both of these industries intersect in the branch of natural language processing. Natural language processing is an important area of artificial intelligence research that continues the tradition of computational linguistics and requires further interdisciplinary development. A key task of artificial intelligence is the ability to communicate with your computer in natural languages. The perception, understanding and mastery of language are among the most important characteristics of human intelligence. Natural language is one of the main methods of preserving, representing and transmitting knowledge and information about the world. The main studies in this area include understanding, production of speech, language learning, reflecting the classical tasks of artificial intelligence, such as perception, communication, knowledge, planning, thinking and learning. Despite the fact that artificial intelligence is a industry of information science, it is also used in medicine, robotics, bionics, training and others. Linguistics plays a particularly important role in the theory of artificial intelligence. Compared to computer languages such as Java and LISP, human language is an extremely complex system with ambiguity. Applied linguistic tasks in the industry of artificial intelligence are related to information search, machine translation, synthesis and speech recognition. The article also identifies, translates and analyzes features of English-language excerpts from texts in the field of artificial intelligence. The article also deals with lexical markers of interdisciplinarity in this discourse.
doi:10.32782/tps2663-4880/2020.14-1.7 fatcat:fxuxmegpuraw3f5xtpelfz2rjq