Nazal septumun dev Schneiderian papillomu: Acil bir vaka

R Tahamiler, Peker, TŸrk Arßivi
2009 Turk Otolarengoloji Arsivi   unpublished
Huge Schneiderian papilloma of nasal septum: an emergency case Schneiderian papilloma remains a controversial nasal disease. Although it is a benign pathology inverted type is associated with aggressive local destruction, recurrence after removel and malignancy. The management at present consists of surgical resection. The best method of resection is still undetermined. This paper is about a huge fungiform type of Schneiderian papilloma which cause to an emergency condition. Özet Schneiderian
more » ... Özet Schneiderian papillom tart›flmal› bir burun hastal›¤› olarak kal-maya devam etmektedir. Benign bir patoloji olmas›na ra¤men invert tipi agresif lokal destrüksiyon, tümör eksizyonu sonra-s›nda nüks ve habaset ile iliflkilidir. Güncel tedavi cerrahi rezek-siyondur. En iyi rezeksiyon metodu halen belirlenmifl de¤ildir. Bu yay›n acil bir durum oluflturan bir dev fungiform Schneide-rian papilom bildirimidir. Anahtar Sözcükler: ‹nvert papillom, Schneiderian papillom, acil vaka. Türk Otolarengoloji Arflivi, 2009; 47(1): 39-42 Girifl Nazal ve paranazal sinüsleri kaplayan Schneide-rian epiteli papilomlar›n farkl› mikroskopik özellik-lerinin oluflmas›na yol açm›flt›r. Ana tipleri inverted, noninverted (fungiform) ve onkositik Schneiderian papilomlard›r. Bütün nazal tümörlerin %0.5-4'üne karfl›l›k gelen benign neoplazmlard›r. 1 Nazal vesti-bülün skuamöz hücreli papilomlar› cildin si¤illerine karfl›l›k gelirler ve Schneiderian papillomlardan ay-r›lmal›d›rlar. 2 Nazal septumdan ç›kan fungiform pa-pillomlar nadir vakalard›r. Literatürde hipofaringeal yay›l›ml› dev fungiform papillom hakk›nda herhan-gi bir belgelenmifl bildirim bulamad›k.
fatcat:dumjrtwtb5febk2nnkheo3qhtu