Το μήνυμα του Ευαγγελίου στις Ένοπλες Δυνάμεις και ο ρόλος των Στρατιωτικών Ιερέων στη μετάδοσή του

Θρασύβουλος Ζήση Μπασδέκης
2022
Βασικός στόχος της εργασίας μας είναι «Το μήνυμα του Ευαγγελίου στις Ένοπλες Δυνάμεις και ο ρόλος των Στρατιωτικών Ιερέων στη μετάδοσή του». Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί πώς το κήρυγμα ιερέων που υπηρετούν στο στράτευμα ως Στρατιωτικοί Ιερείς, μπορούν να επηρεάσουν θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση και να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αναμφισβήτητα η στρατιωτική θητεία είναι μία ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή των στρατευμένων. Απαιτεί προσαρμογή σε κανόνες και τρόπους διαβίωσης
more » ... δεν είναι οικείοι στην καθημερινότητα των περισσότερων νέων, με αποτέλεσμα την ψυχολογική πίεση, την πνευματική ένδεια αλλά και την υπαρξιακή αναζήτηση. Τις ανάγκες αυτές εξ ορισμού έχει αποστολή να καλύψει το Θρησκευτικό Σώμα και οι λειτουργοί του με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, τις ομαδικές ή κατ' ιδίαν συζητήσεις και την ευρύτερη ηθική συμπαράσταση. Η μεταφορά του μηνύματος του Ευαγγελίου προς τις συγκεκριμένες ομάδες των στρατευμένων νέων, αλλά και των μονίμων οπλιτών, υπαξιωματικών, αξιωματικών, διοικητικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και η ηθική τους στήριξη με βάση τις αρχές του Ευαγγελίου, αποτελεί μία σημαντική προσπάθεια πνευματικής οικοδομής και συναντίληψης. Η μεθοδολογία της εργασίας βασίστηκε στη μελέτη του υπάρχοντος υλικού και τις απαντήσεις που προέκυψαν, από τις απαντήσεις περιορισμένου αριθμού ερωτηματολογίων, λόγω πρακτικών προβλημάτων για την πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας. Η εργασία δομήθηκε σε τέσσερα κεφάλαια ως εξής: Στο 1ο κεφάλαιο με τίτλο «Ο ιερός κλήρος κατά τον αγώνα της Εθνικής ανεξαρτησίας. Ομιλητικά μηνύματα», παρουσιάζεται διαχρονικά η σύνδεση κλήρου και λαού από την εθνική παλιγγενεσία μέχρι και σήμερα. Στο 2ο κεφάλαιο με τίτλο «Οι Στρατιωτικοί Ιερείς στην Ελλάδα σήμερα, τα κριτήρια, η δομή και το έργο τους», παρουσιάζεται αναλυτικά η συγκρότηση του Θρησκευτικού Σώματος στρατού, το νομικό του πλαίσιο, η λειτουργία και οι στόχοι του. Στο 3ο κεφάλαιο με τίτλο «Η διάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου από την Εκκλησία. Η περίπ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.341035 fatcat:qekymi5d2fbonjxodujxwfnf6i