Fluvastatin Ameliorates the Hyperhomocysteinemia-Induced Endothelial Dysfunction

Hiroyuki Morita, Yuichiro Saito, Noriko Ohashi, Masayoshi Yoshikawa, Makoto Katoh, Terunao Ashida, Hiroki Kurihara, Tetsuya Nakamura, Masahiko Kurabayashi, Ryozo Nagai
2005 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.69.475 pmid:15791046 fatcat:7z7xxcnxingwthbaond7xj5fla