Економіка та управління підприємствами СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА MODERN TRENDS IN ACCOUNTING AND TAXATION OF SMALL BUSINESSES

unpublished
Т.Ю. кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Залунін В.Ф. доктор економічних наук, професор кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури У статті досліджено вплив нормативного-правового регулювання щодо діяльності суб'єктів малого підприємництва, визначені основні критерії віднесення підприємства до
more » ... алого» та доведено пріоритет-ну роль нині діючого податкового законодавства. Розглянуто ознаки класифікації підприємств за крите-ріями кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції. Висвітлено основні норма-тивні документи, згідно яких суб'єкти малого підприємництва мають можливість за певними умовами обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Привернута увага до ідентифікації груп платників єдиного податку та скорочення можливостей перебування на ній підприємців. Ключові слова: суб'єкти малого підприємництва, облік, оподаткування, спрощена система оподатку-вання, Податковий кодекс України, дохід, діяльність, суб'єкт. В статье исследовано влияние нормативного-правового регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства, определены основные критерии отнесения предприятия к «малому» и доказана приоритетная роль ныне действующего налогового законодательства. Рассмотрена класси-фикация предприятий по критериям численности работающих и объема валового дохода от реализации продукции. Освещены основные нормативные документы, согласно которым субъекты малого предпри-нимательства имеют возможность, при определенных условиях, выбрать упрощенную систему налого-обложения, учета и отчетности. Привлечено внимание к идентификации групп плательщиков единого налога и уменьшения возможностей пребывания на ней предпринимателей. Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, учет, налогообложение, упрощенная си-стема налогообложения, Налоговый кодекс Украины, доход, деятельность, субъект. The article analyse the Influence of the normative regulation of small businesses, determines main criteria of small enterprises and proves the priority role of current legislation system. Considers the classification of enterprises by the criteria of the number of employees gross income of products implementation. Covers the basic regulations by which small businesses have the ability under certain conditions to choose the simplified system of taxation, accounting and reporting. It draws attention to the identification of groups of single tax payers and reducing the possibility of using this by enterprises.
fatcat:e5mmtkwb55abnmc4mboldgwux4