Rate of information processing and reaction time of aircraft pilots and non-pilots

Werner Barkhuizen, Johann Schepers, Johan Coetzee
2002 SA Journal of Industrial Psychology  
Reaction time and rate of information processing are cited as critical components in the make-up of pilots. A need was identified to establish the validity of various chronometric measures in the selection of pilots. Fifty-eight military and commercial pilots and twenty non-pilots were subjected to Schepers' Computerised Information Processing Test Battery, which measures reaction time, form discrimination time, colour discrimination time, rate of information processing (perceptual) and rate of
more » ... eptual) and rate of information processing (conceptual). Five hypotheses and one postulate were formulated and tested. The results indicate that pilots could be differentiated from non-pilots with 92,3% accuracy. However, the results need to be cross-validated before they are used for selection. Opsomming Reaksietyd en tempo van inligtingverwerking word as kritieke komponente in die samestelling van vlieëniers beskou. 'n Behoefte is geïdentifiseer om die geldigheid van verskeie chronometriese metinge in vlieënierskeuring te bepaal. Agt en vyftig militêre en kommersiële vlieëniers en twintig nie-vlieëniers is onderwerp aan Schepers se Gerekenariseerde Inligtingverwerkingstoets-battery wat reaksietyd, vormdiskriminasietyd, kleurdiskriminasietyd, tempo van inligtingverwerking (perseptueel) en tempo van inligtingverwerking (konseptueel) meet. Vyf hipoteses en een postulaat is gestel en getoets. Die resultate dui daarop dat vlieëniers met 92,3% akkuraatheid van nievlieëniers onderskei kan word. Die resultate behoort egter eers gekruisvalideer te word voordat dit finaal vir keuring gebruik kan word.
doi:10.4102/sajip.v28i2.53 fatcat:fu2dspohrvbybol4g3glmeavaq