Synthesis and antiproliferative evaluation of novel tetrahydrobenzo[4′,5′]thieno[3′,2′:5,6]pyrido[4,3-d]pyrimidine derivatives

Chu Tang, Yongju Liang, Shun Bai, Hongwu He, Yu Chen, Guangzhong Yang, Liwu Fu
2014 RSC Advances  
A series of tetrahydrobenzo[4′,5′]thienophene[3′,2′:5,6]pyrido[4,3-d]pyrimidine-4-(3H)-one derivatives were synthesized and evaluated for their antiproliferative activities.
doi:10.1039/c4ra03535f fatcat:ui47pdtiqvhl3h5oafnxmtbkoq