Jeszcze o potrzebie ujednolicenia terminologii onomastycznej

Barbara Czopek-Kopciuch
2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska sectio FF Philologia  
<p>Celem artykułu jest propozycja przygotowania wykazu terminów polskiej onomastyki, który opublikowany będzie on-line. Nawiązuje się tu do wielu prac zwracających uwagę na konieczność uporządkowania i ujednolicenia polskiej terminologii onomastycznej. Przedstawia się dotychczasowe pomysły rozwiązania tej ważnej kwestii, np. założenia słownika terminologii onomastycznej Zofii Abramowicz i Leonardy Dacewicz. Opierając się na istniejących wykazach terminologii onomastycznej (polskiej,
more » ... lskiej, słowiańskiej, europejskiej), Sekcja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN postanowiła przystąpić (na bazie składanych najpierw do KBN a potem NCN wniosków grantowych wedle pomysłu prof. Roberta Mrózka) do przygotowania uporządkowanego (i w miarę możliwości ujednoliconego) wykazu terminów używanych w nauce o nazwach własnych. Punktem wyjścia jest opracowanie zbioru maksimum terminów w obrębie poszczególnych subdyscyplin onomastyki, z którego wyodrębnione zostaną hasła do wykazu, a następnie zdefiniowane, opatrzone cytatami z opracowań onomastycznych poświadczającymi ich użycie oraz może zaleceniami użycia bądź nie. Ideałem byłoby uporządkowanie ich tak, by tworzyły spójny obraz: od terminów najogólniejszych ku szczegółowym. Takie działanie, również we współpracy z przedstawicielami dziedzin posługujących się terminologią onomastyczną (historykami, geografami, kartografami), przyczyni się w efekcie do uporządkowania polskiej, słowiańskiej i międzynarodowej terminologii.</p>
doi:10.17951/ff.2019.37.1.83-90 fatcat:am7qp4htsnealosrhctthbbfa4