Филиппов В.Р. Мали: битва за Уран

2013 NB Международные отношения  
Oбласт-ГРАЂЕВИНАРСТВО Кратак садржај -У раду су приказане методолошке основе за планирање и пројектовање STOL аеродрома за мали саобраћај са примером аеродрома "Параћин"-Давидовац. Анализирани су сви објекти постојећег аеродрома (полетно-слетна стаза, рулне стазе, платформа, хангар, итд.). На основу дефинисаног меродавног (критичног) авиона, пројектоване су маневарске површине. Коловозна конструкција маневарских површина димензионисана је на основу прогнозираног саобраћајног оптерећења регије
more » ... оптерећења регије за коју се пројектује аеродрома. Око аеродрома су дефинисане површи за ограничење препрека. Кључне речи: Аеродроми, писта, планирање, пројектовање. Abstract -This work presents the methodological bases for planning and designing STOL airport for low traffic with the example of the airport "Paraćin"-Davidovac. All facilities of the existing airport were analyzed (summer slopes, tracks, platform, hangar, etc.). On the basis of the defined (critical) aircraft, maneuvering surfaces are designed. The pavement structure of the maneuvering surfaces is dimensioned based on the forecasted traffic load of the region for which the airport is being designed. Around the airport are defined obstacle limiting areas.
doi:10.7256/2306-4226.2013.2.773 fatcat:vwrh634juzhjjhjukkvx5cj2ee