Vurdering af større infrastruktur-projekters effekter

Jørgen Kristiansen
2020
Dette notat præsenterer en foreløbig sammenstilling af nogle allerede foreliggende metodiske erfaringer fra før-analyser ("ex-ante" analyser) af udvalgte infrastrukturprojekter. Der ses på de faste forbindelser over Storebælt, Øresund og Femer Bælt, samt på motorvejene i Vendsyssel. Formålet med sammenstillingen er at udvikle nogle anbefalinger vedrørende analyse af fremtidige projekter, med henblik på at tilvejebringe et klarere trafikpolitisk beslutningsgrundlag for det enkelte projekt.
more » ... elte projekt. Afsnit 2 opsummerer ganske kortfattet nogle generelle erfaringer vedrørende infrastrukturanlægs indflydelse på regional udvikling. I afsnit 3 beskrives og kommenteres før-analyserne for de fire udvalgte projekter. Afsnit 4 præsenterer, med udgangspunkt i disse analyser, nogle overvejelser om hvilke metodiske elementer der kan være relevante for før-analyse af projekter og for opfølgning med efter-analyse ("ex-post" analyse) af allerede etablerede infrastrukturanlæg. Der refereres her også til andre større projekter til udbygning af den danske transportinfrastruktur. De tre store "broprojekter" er alle med i den danske nationale udmelding til EU Kommissionen om de transeuropæiske transportnet (TEN-T). Endvidere indgår forbindelsen over Øresund blandt de 14 TEN-T projekter der blev godkendt af Europarådet i Essen i december 1994 ("Essen listen"). Øresundsforbindelsen opnåede derfor en EU medfinansiering indenfor 10 pct. rammen for disse projekter. Femer Bælt forbindelsen er med i den udbyggede Essen liste på 20 særligt udpegede TEN-T projekter, som blev præsenteret i EU Kommissionens hvidbog i efteråret 2001. Dette åbner mulighed for op til 20 pct. EU medfinansiering.
doi:10.5278/ojs.td.v9i1.4563 fatcat:4xx4ifec2fevzmlxu4c4vu5l5i