Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης (Μελέτη περίπτωσης) [article]

Άρτεμις Λεγάκη, University Of Piraeus, Κωνσταντίνα Κοτταρίδη
2020
Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελείται από λειτουργίες που αναγνωρίζουν τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην εργασία και την καταλυτική του συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού. Επομένως, η σημασία της σωστής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού είναι ιδιαίτερα σημαντική για κάθε οργανισμό, ιδίως του εκπαιδευτικού, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινωνικοοικονομικού συστήματος και συμβάλλει στην εξέλιξη της κοινωνίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι
more » ... ερευνηθούν οι πρακτικές διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατά πόσο αυτές πλησιάζουν στις βασικές αρχές Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να διαμορφωθούν ιδέες και προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκπαίδευση. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων της μελέτης περίπτωσης, διαπιστώθηκε πως στα σχολεία εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό οι αρχές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ωστόσο η παρακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καλύτερη απόδοση στον χώρο εργασίας, καθώς και τα συστήματα αμοιβής, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση του προσωπικού, εξακολουθούν να αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης.
doi:10.26267/unipi_dione/459 fatcat:2ooucplrxjfvbkxmdsrmxplzzu