A facile route to hollow nanospheres of mesoporous silica with tunable size

Zhange Feng, Yongsheng Li, Dechao Niu, Liang Li, Wenru Zhao, Hangrong Chen, Lei Li, Jianhua Gao, Meiling Ruan, Jianlin Shi
2008 Chemical Communications  
doi:10.1039/b804594a pmid:18535689 fatcat:ezo6v2nyf5ch3huj4rhk6l3o6a