بررسی تاثیر میانجی‌گری چسبندگی هزینه‌ها بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و ارتباط ارزشی

اسفندیار ملکیان, یحیی کامیابی, علیرضا نجف پور کردی
2018 پژوهش‌های تجربی حسابداری  
فرا اطمینانی مدیریت از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های مدیران است که بر سیاست‌های مالی شرکت تأثیر می‌گذارد. هنگام کاهش فروش، مدیران فرا اطمینان، به توانایی‌های خود برای بازگرداندن فروش به سطح قبلی، اعتماد بیش از حد دارند و تمایل به برآورد بیش از حد فروش خواهند داشت، در نتیجه باعث افزایش چسبندگی هزینه‌ها خواهند شد. این درحالی است که چسبندگی هزینه­ها با دستکاری فرآیند طبیعی و موردانتظار هزینه­ها، می‌تواند محتوای اطلاعاتی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. لذا فرا اطمینانی مدیریت از طریق تأثیرگذاری بر چسبندگی
more » ... نه­ها، می­تواند ارتباط ارزشی را نیز متأثر سازد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. نتیجه فرضیه اول در طی سال‌ها 1384 الی 1394 نشان داد که بین فرا اطمینانی و چسبندگی هزینه‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان داد که بین فرا اطمینانی و ارتباط ارزشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما فرضیه سوم این پژوهش مبنی بر تأثیر فرا اطمینانی از طریق چسبندگی هزینه­ها، بر ارتباط ارزشی تأیید نگردید.
doi:10.22051/jera.2017.13448.1564 doaj:8892380d28d6487689d643ec5f46f1c3 fatcat:afbna4pswrfg5akghc4tgudplu