Cinc experiències i reflexions metodològiques sobre l'Aprenentatge Basat en Projectes a les Ciències

Martí Miró, Anna Saperas, Mercè Tarragó, Rosa Maria Tordera, Jordi Domènech-Casal
2016 Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària  
L'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és un enfoc didàctic plural que respon a les necessitats educatives d'una educació científica més competencial i transferible. En aquest article es descriuen 5 activitats aplicades en matèries científiques en 5 instituts diferents, al voltant de la nutrició, l'energia, la contaminació, la taula periòdica i la connexió de models científics als contextos reals (publicitat, ciència en el dia a dia,.. .). Les experiències han estat desenvolupades i valorades
more » ... upades i valorades en el marc del grup de Treball EduWikiLab. Es valora la seva aplicació en base a les observacions del professorat i una enquesta a l'alumnat i es proposen orientacions per al desenvolupament d'activitats similars. Paraules clau: Aprenentatge Basat en Projectes, Aprenentatge Basat en Productes, Interdisciplinarietat. The Project-Based Learning (PBL) is a plural didactic approach in response to education needs which pursues a more competencial and transferible science education. In this article, we describe 5 activities which were applied in scientific subjects in 5 different highschools, about nutrition, energy, contamination, periodic table and the connection between scientific models and real contexts (advertisement, day-to-day science...). These experiences were developed and evaluated by the EduWikiLab work group. We evaluate the achievement of these activities based on the teacher's observations and a survey conducted to students and we propose some orientations for the development of similar activities.
doi:10.5565/rev/ciencies.26 fatcat:l332jaz365dche7kiuvooksax4