Wojciech Sokolewicz, Prasa i Konstytucja, Wolters Kluwer business,Warszawa 2011, ss. 276

Łukasz Kojara, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2011 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Recenzja Wojciech Sokolewicz, Prasa i Konstytucja, Wolters Kluwer business,Warszawa 2011, ss. 276 Recenzowana publikacja z jednej strony stanowi reasumpcję uregulowań dotyczących wolności prasy zawartych w Konstytucji z 1997 r. jako wartości ujętej na tle całej konstytucyjnej regulacji ustroju politycznego państwa. Z drugiej natomiast, ukazuje wolność prasy jako wolność obywatelską stwarzającą różnego rodzaju prawa podmiotowe, które zostały zaprezentowane przez autora w bardzo interesujący
more » ... o interesujący sposób. Główny nurt rozważań skupia się nad kwestią w jaki sposób w praktyce działania władz państwowych sprawdza się owe konstytucyjne ujęcie prasy jako jednej z naczelnych zasad prawnych ustroju politycznego państwa. Warto podkreślić, iż jest to pierwsza tego typu publikacja w której kompleksowo zostały omówione praktyczne kwestie wolności prasy (mediów) nie tylko z perspektywy prawa konstytucyjnego, ale również z punktu widzenia prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. Dlatego też należy wyrazić uznanie dla autora, iż w tak przejrzysty i syntetyczny sposób ukazał różne problemy (teoretyczne i praktyczne) funkcjonowania wolności prasy na tle obowiązującego porządku prawnego. Należy również zauważyć, iż podjęta przez autora tematyka jest istotna przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze wolność prasy ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przestrzeganie i rozwój wyszczególnionych w Konstytucji z 1997 r. wolności i praw jest z jednej strony miernikiem, a z drugiej fundamentem demokracji danego państwa. Po drugie, wolność prasy utożsamiana jest ze środkiem dla realizacji m. in. dwóch pierwszych artykułów Konstytucji, które stanowią fundament ustrojowy państwa polskiego. Z tego też względu autor słusznie dostrzega logiczny związek i "przenikanie się" konstrukcji demokratycznego państwa prawnego, z zasadą wolności prasy. Recenzowana publikacja podzielona jest na VI rozdziałów. Pierwszy rozdział nosi tytuł "Prasa a system władz politycznych". Rozdział ten jest naj-
doi:10.15804/ppk.2011.02.14 fatcat:ju5lafhpa5gcbl7zav5adm7ek4