Application of a novel improved adaptive CYCBD method in gearbox compound fault diagnosis

Huer Sun, Fuwang Liang, Yutao Liu, Kexin Liu, Zhijian Wang, Tianyuan Zhang, Jiyang Zhu, Yang Zhao
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3113515 fatcat:xf2zcf7lvna4vfwova3tars7he