The Effect of Reading Comprehension, Interpretation and Four Operations Skills on Student Success in Velocity Subject of 6th Grade Science Course

İbrahim KARASU, Mehmet Akif HAŞILOĞLU
2020 Journal of Computer and Education Research  
Article Info Abstract The aim of this study is to analyze whether there is a relationship between reading comprehension, interpretation of reading, four operation skills and academic achievements in velocity topic of Science Course of the 6th grade students. Therefore, the research is conducted as a descriptive-correlative study in the relational model. As a result of parametric tests applied after determining that data range is normal; it is seen that there is a positive correlation
more » ... relation respectively r=0,522 (medium level) r=0684 (so close to the high level), between reading comprehension, interpretation, four operation skills and academic science success. Lastly, four operation skills and reading comprehension, interpretation achievement together can explain that the variance of science achievement at the rate of 48,4%, is reached. Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi sürat konusundaki akademik başarısının, okuduğunu anlama, yorumlama ve dört işlem becerisi ile aralarında ilişki olup olmadığını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, ilişkisel tarama modelinde betimsel-bağıntısal bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Verilerin normal dağılım yaptığını tespit ettikten sonra uygulanan parametrik testlerin neticesinde; okuduğunu anlama, yorumlama ve dört işlem becerisi ile fen bilimleri başarısı arasında sırasıyla r= 0,522 (orta düzeyde), r= 0,684 (yüksek düzeye çok yakın) pozitif yönlü korelasyon olduğu görülmüştür. Son olarak dört işlem becerisi ile okuduğunu anlama ve yorumlama başarıları birlikte fen bilimleri başarı varyansını %48,4 oranında açıklayabildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Kabul: 26 Şubat 2020
doi:10.18009/jcer.649866 fatcat:2qm3sjztu5fnfh2carcq3i2kum