Deep High-resolution Network with Double Attention Residual Blocks for Human Pose Estimation

Zhanqiang Huo, Han Jin, Yingxu Qiao, Fen Luo
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3044885 fatcat:sbarezuk5ffrbdnih6m3asluoq