Piyano Eğitiminde Makamsal Eserlerin Seslendirilmesinde Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeyi (Hüseyni ve Karcığar Makamları Örneği)

Çağla SERİN ÖZPARLAK, Salih AYDOĞAN
2022 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Bu araştırmanın amacı lisans düzeyindeki müzik eğitimi öğrencilerinin makamsal piyano eserlerinin seslendirilmesindeki hazırbulunuşluk durumlarını saptamak ve geliştirilmesine yönelik öneriler sunmaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntem; gerçek deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırma için tampere sistemli bir çalgı olan piyanoda icra edilebilecek basit makamlar taranmış, Hüseyni ve Karcığar makamları araştırmaya uygun
more » ... ur. Belirlenen bu iki makamda iki türkü seçilerek piyano için düzenlenmiş ve türkülerle aynı makamlarda olmak üzere araştırmacı tarafından iki özgün etüt yazılmıştır. Deney sürecinde, Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda lisans öğrenimi görmekte olan öğrencilerden 10 kişi seçilerek deney-kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırma kapsamına alınan iki türkü çalışma gruplarındaki öğrencilere öntest olarak uygulanmış ve performansları üç alan uzmanı tarafından puanlanmıştır. Deney grubu öğrencileri türkülerle aynı makamlarda dörtlü armoni kullanılarak yazılmış dizi, kadans, etütleri çalışırken; kontrol grubu öğrencileri üçlü armoni ile piyano için yazılmış tonal dizi, kadans, etütleri çalışmıştır. 10 hafta süren bu çalışma sürecinin ardından deney-kontrol grubu öğrencilerine belirlenen makamlardaki türkü düzenlemeleri tekrar uygulanmış; performansları aynı alan uzmanları tarafından puanlanmış ve bu puanların analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; dörtlü armoni ile yazılmış türkü düzenlemelerinin icrasınd, deney grubu öğrencilerinin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuçlardan yola çıkılarak öğrencilere çeşitli öneriler sunulmuştur.
doi:10.17152/gefad.946358 fatcat:pbgixxlbf5egboy66zvojvwbqy